Radio Studio D slavi 20 god. uspješnog rada. Pogledajmo šta kažu građani.

- in Vijesti
1856

 

Radio Stu­dio D je za pro­tek­lih 20 god­ina stasao u veoma respek­ta­bi­lan elek­tron­ski medij, kako na tuzlan­skom kan­tonu, tako i u FBiH, pa i u BIH u cjelini. U posljed­njih neko­liko god­ina medju najs­lušani­jim je radi­jima na TK, u Fed­eraciji BiH medju 10, a u BiH medju 15 najs­lušani­jih radija.
Radio svo­jim sig­nalom, po dugoročnoj dozvoli RAK-​a, službeno pokriva područja sljedećih općina: Sre­brenik, Tuzla, Kale­sija, Živinice, Banovići, Lukavac, Gračan­ica, Doboj Istok, čime ter­i­tori­jalno pokriva gotovo cijelo područje TK, zatim Doboj, sjev­erne dijelove RS i Brčko DC.

Naš mar­ket­ing je usm­jeren ka pružanju usluga učinkovi­tog i ispla­tivog oglaša­vanja. Pro­gram se emi­tira na fm telas­noj mreži: frekven­cije 99,40 i 97,40 Mhz; kao i putem inter­neta , gdje smo takod­jer među najs­lušani­jim radio stani­cama.

Na man­i­festaci­jama BH Muzčki Oskar 2009, 2011 i 2012. radio Stu­dio D je proglašen muz­ičkim radi­jem godine.

Radio Stu­dio D je pokre­tač niza društveno odgov­ornih i human­i­tarnih projekata.