Srebrenik: Odvoz komunalnog otpada nastavlja se prema utvrđenom planu

- in Kanton, Vijesti
1554

Danas je u Gradskoj upravi Srebrenik održan sastanak gradonačelnika Nihada Omerovića i njegovih saradnika sa predstavnicima Uprave JP „9. Septembar“, Sindikalnog odbora i dioničara ovog privrednog društva, te predstavnicima klubova vijećnika u Gradskom vijeću Srebrenik.

Povod za sastanak je ranije najavljena blokada odvoza komunalnog otpada, zbog pristiglih pravosnažnih sudskih presuda po tužbama grupe od 23 radnika JP „Deveti septembar“ Srebrenik starih desetak godina.

Pema pravosnažnim sudskim presudama, potraživanja radnika po osnovu razlike u isplaćenim platama, iznose oko 300.000 maraka, a sa zateznim kamatama taj iznos je dvostruko veći. Zbog blokade žiroračuna i nemogućnosti nabavke goriva, dovedeno je u pitanje normalno funkcionisanje privrednog društva, zbog čega je menadžment najavio privremenu obustavu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na cijelom području Grada Srebrenika.

Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

– Da se naloži gradonačelniku i resornoj službi da poduzmu mjere iz svoje nadležnosti, uključujući i mjere finansijskog djelovanja u skladu s usvojenim budžetom i mogućnostima, na stvaranju preduslova na normalno obavljanje poslova zajedničke komunalne potrošnje i odvoza smeća.

– Nalaže se resornoj gradskoj službi da u roku od 3 mjeseca u smislu dugoročnog statusa JP „9. Septembar“, obavi analizu postojećeg stanja uz priložene stručne elaborate neovisnih finansijskih institucija i revizora s konkretnim prijedlogom mjera koje bi razmatrao Kolegij i Gradsko vijeće Srebrenik.

– Nalaže se Upravi JP „Deveti septembar“ da iscrpi sve finansijske, tehničke i pregovaračke mogućnosti kako prema dobavljačima, tako i prema zaposlenicima koji su ostvarili zakonsko pravo finansijskih potraživanja, u saradnji sa Sindikatom, kako bi se mogao sačiniti dinamički plan otplate obaveza prema radnicima po osnovu pravosnažnih sudskih presuda.

– Zadužuju se gradonačelnik i resorne službe da paralelno sa svim navedenim aktivnostima sagledaju sve mogućnosti i poduzmu sve potrebne mjere da ne dođe do blokade odvoza smeća .

Na sastanku je dogovoreno da predstavnici menadžmenta održe sastanak s radnicima i da pokušaju postići vansudsku nagodbu ili odgodu izvršenja pravosnažnih sudskih presuda, kako ne bi došlo do blokade privrednog društva.

“Prekida se blokada odvoza smeća i ovi poslovi se od danas nastavljaju prema redovnom programu, a prvi u nizu sastanaka, u skladu s današnjim zaključcima, održat će se već sutra, na kojem će predstavnici JP „Deveti septembar“ i Gradske uprave dogovoriti dinamiku rješavanja svih problema u ovom privrednom društvu” – rekao je Svjetlan Bešić, direktor JKP “9. septembar” Srebrenik.