Vlada TK u vezi sa korona virusom: Moguća novčana ili kazna zatvora za one koji ne poštuju propise

- in BiH, Kanton, Vijesti
1093

U skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja eventualne pojave i širenja koronavirusa (COVID 19)  Vlada TK je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Zaključak, kojim se podržava odluka Ministarstva obrazovanja i nauke da obustavi nastavu u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u Tuzlanskom kantonu u periodu od 12.03.2020.godine do 25.03.2020. godine.

Ostale zaključke vam prenosimo u cjelosti:

Ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da u saradnji sa direktorima svih obrazovnih ustanova na području Tuzlanskog kantona, kao i Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i nadležnim higijensko-epidemiološkim službama pred početak nastave u tim ustanovama odgojno-obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona organiziraju i provedu dezinfekciju prostorija u tim ustanovama.

Kantonalna direkcija robnih rezervi je zadužena da izvrši nabavku dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju prostorija svih organa državne službe i drugih javnih ustanova čiji je osnivač Tuzlanski kanton, a po prethodno dostavljenoj specifikaciji potrebnih količina dezinfekcionih sredstava.

Organizatorima skupova i manifestacija koje pretpostavljaju okupljanje većeg broja ljudi da je, u cilju preventivne zaštite stanovništva i sprečavanja širenja korona virusa, preporučeno da sagledaju mogućnosti odgađanja svih planiranih aktivnosti u tom smislu, ili eventualno ograničavanja tih skupova i manifestacija na relativno manji broj osoba u odnosu na ono što je planirano i uobičajeno.

Građanima na području Tuzlanskog kantona koji se, po osnovu preduzetih mjera i aktivnosti nadležnih organa i ovlaštenih pojedinaca, nalaze u kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom, se nalaže da poštuju propisane preventivne mjere, na što ih obavezuju i zakonske odredbe U slučaju potrebe biti će poduzete i represivne mjere, a sve u interesu građana Tuzlanskog kantona (novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine dana).

Nalaže se građanima koji putuju i dolaze na područje Tuzlanskog kantona da, u cilju svoje zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja drugog stanovništva, poštuju propisane mjere prevencije i kontrole i javljanja nadležnim organima i institucijama radi potrebnih provjera. U u slučaju pojavljivanja simptoma korona virusa upućuju se na dalje postupanje prema nalozima i uputama nadležnih službi.

Od gradova i općina na području Tuzlanskog kantona se traži da poduzmu neophodne aktivnosti i mjere kako bi se u ustanovama i preduzećima iz nadležnosti gradova, odnosno općina provele potrebne mjere na zaštiti stanovništva.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas odobrila 94.000,00 KM Kantonalnoj direkciji robnih rezervi, na ime nabavke dezinfekcionih sredstava koja će se koristiti za dezinfekciju svih javnih institucija i ustanova kojima je osnivač Tuzlanski kanton.

Također, Vlada je odobrila 108.000,00 KM Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, u svrhu nabavke nedostajućih respiratora, kao i 18.000,00 KM Javnom preduzeću Međunarodni aerodrom Tuzla, u svrhu angažovanja odgovarajućeg broja sanitarnih inženjera za obavljanje neophodnih radnji i sanitarno-epidemioloških pregleda putnika koji putuju preko ovog aerodroma.

Preduslovi za ostvarivanja prava branitelja na novčanu egzistencijalnu naknadu.

S ciljem usaglašavanja sa odredbama izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH, kao i  odredbama federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i omogućavanja ostvarivanja novih prava, među kojima i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, Kantonalna vlada je danas utvrdila prijedlog kantonalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Podsjećamo da su Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja TK, u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu osigurali 6 miliona KM za ostvarivanje prava branitelja na egzistencijalnu naknadu.

Ulaganje u mjere energijske efikasnosti

Vlada je danas prihvatila Informaciju o primjeni mjera energijske efikasnosti na javnim objektima. Mjere su se odnosile u najvećem dijelu na ulaganja u zamjenu stolarije i fasadnih termoizolacionih obloga energijski efikasnijim, zamjenu kotlovskih postrojenja i zamjenu rasvjetnih tijela energijski efikasnijim. U periodu od zadnje 3 godine na ovaj način je izvršeno ulaganje u 52 javna objekta na području Tuzlanskog kantona, od čega najveći dio u škole, zdravstvene objekte, upravu i slično. Pored ovog Ministarstva, realiziranje mjera energijske efikasnost na području Tuzlanskog kantona provodile su i neke međunarodne organizacije (UNDP), druga ministarstva, drugi organi uprave itd. Ukupna investicija u sve objekte u nadležnosti Tuzlanskog kantona trebala bi da iznosi  oko 26.000.000 KM, a ukupna očekivana godišnja ušteda u potrošnji energenata bi bila oko 3.700.000 KM.

Ostale odluke

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila osnov, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i način finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu. Ovom Odlukom uređeni su osnovi za uspostavljanje i ostvarivanje ugovornih odnosa između Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika i apoteka, kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora, elementi ugovora, način programiranja zdravstvene zaštite, način kontrole, vrste izvršene zdravstvene zaštite, načina finansiranja i drugo.

Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Ovim izmjenama omogućeno je da Ured provodi postupke javnih nabavku i za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, JU Muzej istočne Bosne Tuzla, JU Arhiv Tuzlanskog kantona, JU Narodno pozorište Tuzla, JU Bosanski kulturni centar Tuzla i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Vlada je, na današnjoj sjednici, donijela Rješenje o izmjeni Rješenja kojim je imenovan Kantonalni odbor za razvoj. Prvobitnim Rješenjem kojim je imenovan Kantonalni odbor za razvoj, KOR je bio zadužen samo za aktivnosti u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, te su ovom izmjenom propisana zaduženja KOR-a i u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Također, ovim je odgovoreno i na preporuke iz Izvještaja o evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. za razdoblje evaluacije 2016-2018. godina, te su u rad koordinacionog tijela, na relevantan način uključeni predstavnici jedinica lokalne samouprave koji su zaduženi za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, te predstavnici nevladinog sektora vezano za socijalno ugrožene i marginalizirane grupe.

Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu.