Povećanje broja prijavljenih žrtava nasilja u porodici

- in Izdvojeno, Kanton
302

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, tokom prošle godine, nadležne ustanove i udruženja građana realizaciju mjera i aktivnosti uspješno su prilagodili uslovima i epidemiološkim mjerama prevencije od pandemije izazvane virusom COVID 19. Prema evidencijama centara za socijalni rad u TK u periodu 2019-2020. godina evidentno je povećanje broja prijavljenih žrtava nasilja sa 515 u 2019. godini na 537 u 2020. godini. U 2020. godini najviše je zastupljeno fizičko (279), zatim psihičko nasilje (203), ali su evidentni i drugi oblici nasilja (45) i seksualno nasilje (8). Kada je u pitanju spolna struktura većina žrtava nasilja je ženskog spola, ukupno su 504 žene i 33 muškaraca. U 2020. godini evidentno je povećanje broja žrtava nasilja u svim uzrastima. Najveći broj žrtava nasilja (208) zastupljen je u starosnoj dobi od 28 do 45 godina. Međutim, zabrinjavajuće je da je evidentirano 52-oje djece žrtava nasilja u uzrastu 0-18 godina, a najviše njih (25) je starosne dobi 15-18 godina. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je, također putem podrške projekata udruženja i organizacija podržalo usluge porodičnog savjetovališta. Na ovaj način direktno, online ili putem telefona podržano je 278 korisnika/ca uključujući i žrtve nasilja u porodici sa 653 individualne, partnerske ili grupne psihoterapeutske sesije.

Posljedice pandemije izazvane virusom Covid 19 vidljive su i u povećanju prijava nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. U prilog tome govore podatak da je u 2020. godini evidentirano 396 prijava koje indiciraju na nasilja u porodici, što je za 30 prijava više nego u 2019. godini, kada je podneseno 366 prijava. Kantonalnom tužilaštvu dostavljena su 143 Izvještaja o učinjenom krivičnom djelu, dok je u 165 prijava nije bilo elemenata krivičnog dijela, a 88 predmeta se nalazi u radu. Ovlaštene službene osobe Uprave policije MUP-a TK-a su tokom 2020. godine, nadležnim općinskim sudovima podnijele ukupno 85 zahtjeva za 143 zaštitne mjere, shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH. Općinski sudovi u 2020. godini su izrekli su 77 rješenja sa 127 zaštitnih mjera, što je više nego u 2019. godini kada su izrekli 63 rješenja sa 105 zaštitnih mjera. Tokom 2020. godine uslugama smještaja u sigurnoj kući obuhvaćeno je 88 osoba žrtava nasilja što je više nego u 2019. godini kada je usluge smještaja koristilo 68 osoba.

Ipak i pored poteškoća izazvanih pandemijom, zahvaljujući multisektorskoj saradnji, realizirane su brojne edukacije za policijske službenike/ce i uposlenike/ce Uprave policije MUP TK-a, uposlenika/ca centara za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova.

Podijeli sa ljubavlju