Rodna ravnopravnost kao centralni cilj ekonomskih i socijalnih politika širom svijeta

- in Vijesti
619

Žene čine 70,2% neplaćene radne snage

Poslovna ravnopravnost između muškarca i žene nije želja ili
ambicija, već jedini ispravan pristup. Ova konstatacija je osnovna
poruka istraživanja SheXo – Žene u poslovnom svijetu, koje je
prezentirano u okviru projekta Ženska Mentorska Mreža, čiji su
inicijatori Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo i
Sabina Softić, direktorica Deloitte BH.  Istraživanje, čiji je fokus
bio na ravnopravnosti, a koje je obuhvatilo stavove i mišljenja više
od 970 žena i muškarca iz poslovnog svijeta, pokazalo je da još
uvijek postoje izvjesne rodne razlike unutar kompanija koje posluju u
Bosni i Hercegovini. Iako postoji zakonska regulativa koja to podstiče,
rezultati istraživanja pokazuju da žene u poslovnom svijetu u spektru
različitih uloga ne ispunjavaju svoj puni potencijal.

Od ukupnog broja zaposlenih, prema podacima Agencije za statistiku BiH
iz prvog kvartala 2021. godine 36,5% ukupno zaposlenih su žene, dok  na
strani nezaposlenih žene čine 50,3%. Ovi podaci su čak lošiji u
poređenju sa podacima iz istraživanja, najvjerovatnije zbog uticaja
pandemije u protekle dvije godine. Od ukupnog broja pomažućih
članova, koji su obično neplaćeni za svoj rad, 70,2% čine žene,
što je veoma zabrinjavajuće.

Kada je u pitanju zastupljenost žena u preduzetničkim vodama,
procjenjuje se da je njihova zastupljenost u Bosni i Hercegovini oko
31%, dok je istovremeno njihovo učešće na upravljačkim pozicijama
znatno manje u poređenju sa muškarcima. Globalno McKinsey
istraživanje iz 2018. godine je utvrdila da će odsustvo žena na vrhu
vjerovatno biti uslovljeno njihovim općim napredovanjem u karijeri.
Prema ovom istraživanju, žene znatno rjeđe bivaju direktno zaposlene
na pozicijama menadžera, te je vjerovatnoća napredovanja na pozicije
srednjeg i višeg menadžmenta automatski znatno manja. U EU muškarci
imaju dvostruko veću šansu da napreduju  na ove pozicije, dok je
istraživanja pokazuju da je u Bosni i Hercegovini ovaj omjer čak
četverostruk, tj. muškarci imaju četiri puta veće šanse za
napredovanje od žena.

„Želja da barem malo poboljšamo ove brojeve u korist žena i
olakšamo im u njihovom karijernom razvoju bila je ključni motiv da
krenemo sa projektom Ženska Mentorska Mreža”, istakla je Sanela
Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo, te dodala da su
dosadašnja iskustva učesnica ovog mentorskog programa veoma pozitivna.


„Pred nama je još jedan mjesec intenzivnog rada, kako individualnog,
tako iz zajedničkog, na edukaciji koja je planirana za septembar.
Ovogodišnji program ćemo okončati završnom ceremonijom na  kojoj
ćemo izvršiti uručenje certifikata učenicama programa”, istakla je
Sabina Softić, direktorica Deloitte BIH.

Ženska Mentorska Mreža okupila je ove godine više od stotinu
uspješnih žena, koje zajedno rade na unaprjeđenju položaja žena u
poslovnom svijetu i poboljšanju njihove konkurentnosti.