Vlada TK: 237.000,00 KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

- in Kanton
268

Vlada TK danas je dala saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu. Za ove namjene budžetom je planirano ukupno 237.000,00 KM. Od ovog iznosa 55.000,00 KM je planirano za prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva, 50.000,00 KM za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, a za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom predviđeno je 38.000,00 KM.

Za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnost, kao što su poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama, trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice planirano je 40.000,00. Osim svega navedenog 54.000,00 KM planirane su za program poboljšanja kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške. Za realizaciju ovih projekata pravo za apliciranje imat će organizacije i udruženja koji će u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava odrediti cilj na koji apliciraju sa svojim projektom.

Osim navedenog, Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2022. godinu. Za ovu namjenu ove godine je planirano 20.000 KM, čime će se podržati realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2020-2023. godine.

Zaštita građana i privrednih subjekata Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o načinu donošenja i efektima primjene Zakona o izdavanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, te je proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Naime, kako se u Informaciji navodi, kao rezultat novih dopuna Federalnog Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, u narednom periodu trebalo bi da dođe do znatnog povećanja iznosa naknada za isporučenu vodu i električnu energiju društvima koja gazduju hidroakumulacijskim objektima, a što bi u konačnici neminovno rezultiralo i povećanjem cijene vode za sve kupce, odnosno privredu Tuzlanskog kantona i građane Tuzle, Živinica i Lukavca koji koriste vodu iz jezera „Modrac“.

Dopunama federalnog zakona, koji je objavljen krajem prošle godine, predviđeno je povećanje naknade JP Spreča d.d. za 8 puta, te bi naknada, umjesto oko 309.000 KM, koliko to „Spreča“ trenutno uplaćuje, prema novom obračunu iznosila oko 2,5 miliona KM, bez obzira na količinu isporučene industrijske vode ili proizvedene električne energije, navodi se u informaciji.

Kako bi zaštitili naše građane i privredu, Vlada TK je danas donijela zaključak kojim je inicirana hitna izmjenu donesenih dopuna Federalnog zakona ili njegovo stavljanje van snage, jer privreda Tuzlanskog kantona ne bi mogla podnijeti ovakav udar i rast troškova.  Predloženo je da se od ove naknade izuzmu akumulacije koje imaju prvenstvenu namjenu vodosnabdijevanja stanovništva i privrede. U slučaju da ovaj zahtjev ne dobije podršku i ne pokrenu se procedure izmjene i dopune predmetnog federalnog zakona, te time ne zaštite privreda i građani Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona će zatražiti ocjenu ustavnosti donesenih posljednjih dopuna ovog Zakona. Također, Vlada TK će zatražiti od Federalne Vlade i resornog federalnog ministarstva zatražiti podatke o proceduri donošenja spornih dopuna Zakona od predlaganja do usvajanja, u skladu sa  Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH.

Podijeli sa ljubavlju