Uskoro bolji status za roditelje-njegovatelje u FBiH: Zdravstvo i doprinose finansirat će Centri za socijalni rad

- in Vijesti
292

Vlada Federacije BiH u četvrtak je utvrdila i u parlamentarnu proceduru usvajanja po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Dopunama ovog zakona uređen je status osiguranika i obveznika uplate osiguranika za doprinose iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za roditelje njegovatelje u Federaciji BiH, u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH, a koji se financiraju iz Proračuna FBiH.

U konkretnom slučaju, to znači vršenje funkcija federalne vlasti, a ustavni osnov za dopune ovog zakona je sadržan i u odredbi člana IV.A.20. (1) d) Ustava FBiH, prema kojoj je Parlament FBiH nadležan za donošenje zakona o obnašanju dužnosti federalne vlasti, navodi se u priopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose  s javnošću.

U Prijedlogu zakona je roditelju njegovatelju priznat status osiguranika u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, ukoliko je neuposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status osiguranika po ovom osnovu traje dok traje i status roditelja njegovatelja.

Dodana je i nova točka i član 86. te su sada i centri za socijalni rad, odnosno općinske službe za socijalnu zaštitu – za roditelja njegovatelja obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za roditelje njegovatelje.

Riječ je o sredstvima iz federalnog proračuna za financiranje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje roditelju njegovatelju u skladu s odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

U obrazloženju je navedeno da je federalni ministar rada i socijalne politike, u skladu sa ovim zakonom, donio Uputstvo o dokumentaciji kojom se dokazuje status roditelja njegovatelja u FBiH i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o roditeljima njegovateljima.

Također posebno je istaknuto da su u Proračunu FBiH za 2022. godinu i Zakonu o izvršavanju Proračuna FBiH za 2022. godinu predviđena sredstva u okviru Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, u iznosu od 17.541.857 maraka.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH, a bit će primjenjivan u skladu s propisima o proračunima u FBiH i o njegovom izvršavanju.

Podijeli sa ljubavlju