Vlada TK: Strateška usmjerenja zaštite okoliša i upravljanja otpadom

- in Kanton, Vijesti
225

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona proslijedila na dalje postupanje prijedloge Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona  za period 2023-2028. godina i Kantonalnog plana upravljanja otpadom 2023 – 2028 za Tuzlanski kanton.

Kantonalni plan zaštite okoliša, naslanjajući se na strateške dokumente višeg reda, određuje strateški pravac u kome kanton trebaju planirati zaštitu okoliša. Svrha njegove izrade je dvostruka, s jedne strane da na jednom mjestu objedini, analizira i strukturirano prezentira podatke i ocjenu stanja okoliša, a s druge strane da obezbijedi osnov za planiranje i provedbu mjera zaštite okoliša na području Tuzlanskog kantona.

S druge strane Kantonalni plan upravljanja otpadom je operativni plan s opisima postojećeg sistema za upravljanje otpadom na nivou kantona (npr. sistem skupljanja otpada, postrojenja za obradu, i dr.), te mjerama koje teže poboljšanju postojećeg sistema kako bi se dosegli strateški ciljevi iz dokumenata višeg reda (Federalne strategije zaštite okoliša, Federalnog plana upravljanja otpadom) i usklađenost s domaćom i EU legislativom iz ovog područja. Za razliku od Nacionalnog i entitetskih planova upravljanja otpadom, koji su uglavnom strateškog karaktera, s utvrđenim ciljevima, Kantonalni plan, pored ovih elemenata je još i akcijski orijentisan. Osnovni cilj izrade plana upravljanja otpadom je pregled vrsta (tokova) otpada i opcija tretmana otpada. Osim toga, Plan analizira i načine za njihovo upravljanje i predviđa potrebne kapacitete sistema za sakupljanja i tretman otpada. Kantonalni plan, kao odgovarajući regionalni razvojni program, pomoći će u procjeni problema upravljanja otpadom, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u svrhu poboljšanja upravljanja otpadom. Primarni cilj uključuje izgradnju partnerstva između različitih interesnih grupa (kantonalnih, gradskih i općinskih organa vlasti, privrednih subjekata, javnih ustanova, javnih preduzeća, obrazovnih i zdravstvenih institucija, NVO-a i šire javnosti), njihovu saradnju pri određivanju prioriteta i rješavanju problema upravljanja otpadom, kao i unapređenju transparentnosti i kvaliteta u procesu donošenja odluka po pitanju upravljanja otpadom.

Ostale odluke

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila informacije i prijedloge Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u vezi sa pitanjem člana Upravnog odbora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo ispred Tuzlanskog kantona. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona smatra da je u svakom slučaju neprimjereno i neprihvatljivo da već više od l0 godina Tuzlanski kanton nema svog ovlaštenog člana u Upravnom odboru Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo, čija je obaveza da zastupa i štiti interese nadležnih organa i institucija Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona nema informacija da li se trenutno u ime Tuzlanskog kantona neko vodi kao član tog Upravnog odbora, a ako i vodi to u svakom slučaju nije predloženo od strane nadležnih organa Tuzlanskog kantona, niti ta osoba ima ikakav kontakt sa nadležnim kantonalnim organima, zbog čega to stanje smatramo nezakonitim, a tu osobu apsolutno neovlaštenom i odgovornom, navodi se u današnjem Zaključku Vlade TK. S tim u vezi, Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila i predložila Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi Federacije BiH, da pod hitno u ime Tuzlanskog kantona privremeno imenuje Ćosickic Envera, diplomiranog pravnika – sekretara Vlade TK, kao člana Upravnog odbora Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, do okončanja postupka konačnog imenovanja na prijedlog nadležnog organa Tuzlanskog kantona, a u skladu sa važećim propisima.

Danas je Vlada utvrdila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu. Za ovu namjenu Vlada je planirala ukupno 5,5 miliona KM. Od ovog iznosa, dominantan iznos, nešto više od 2,5 miliona KM, odnosi se na investicije u školske i druge obrazovne institucije čime se nastavlja trend značajnih investicija koje za cilj imaju poboljšanje uslova u obrazovnim ustanovama. Ovim programom planirana su i sredstva za stvaranje preduslova za rekonstrukciju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli. Za ovu namjenu, u smislu izrade i reviziju projektne dokumentacije, te nabavku gradskog zemljišta za potrebe zgrade Vlade Tuzlanskog kantona predviđeno je 855.000 KM. U oblati prostornog uređenja i zaštite okolice planirano je i 0,5 miliona KM za izradu Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025 – 2045. Uz sve navedeno Vlada je danas donesenim Programom planirala i skoro 1 milion KM planirano je za investicije u oblasti pravosuđa.

Također, današnjim Zaključkom Vlada je zadužila Kantonalno pravobranilaštvo Tuzlanskog kantona, da od budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona pribavi podatke o nepokretnoj imovini koju koriste ili kojom raspolažu, izuzev budžetskih korisnika koji su smješteni u objektima po osnovu ugovora o zakupu.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli 30.000 KM jednokratne novčane pomoći Općini Kalesija za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama. Također, prihvaćen je i tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije općini Kalesija u toku djelovanja prirodne nesreće, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2022. godinu. U prethodnoj godini ovo privredno društvo ostvarilo je pozitivan rezultat poslovanja i pozitivan novčani tok. Dobit prije poreza (bruto dobit) iznosi 127.622 KM i ostvarena je sa 133,33% u odnosu na Plan za 2022. godinu, a neto dobit navedenog perioda iznosi 74.571 KM. U sklopu poslovne orijentacije JP Spreča će u narednom periodu voditi aktivnosti na iznalaženju novih izvora prihoda, sa posebnim akcentom na obnovljive izvore energije, navodi se u danas prihvaćenom izvještaju.

Vlada je danas utvrdila Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2024 – 2026. godina kao akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu za 2022. godinu.

Danas je Vlada izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton, te među ove manifestacije uvrstila i VIII Međunarodni horski šampionat „Lege Artis“ Tuzla, dodjelu novinarske nagrade „Nino Ćatić“, realizaciju dokumentarnog filma „Operacija Smoluća – Zločin bez kazne“, organizaciju završnice Državnog prvenstva u košarci, nogometni turnir „11 šehida nogometnih asova Doboj Istoka“, „Deseti tolerantni gulaš“, 50. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive 2023“ Gradačac, te manifestaciju „Dani saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona 2023. godine“.

Također, odobreno je 4.800 KM Udruženju građana pčelara „Maslačak“ Sapna, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani jabuke, pekmeza i meda“ Sapna 2023, 7.000 KM Udruženju za sport i rekreaciju mladih Sarajevo za troškove organizacije manifestacije „13. Sportske igre mladih u Tuzlanskom kantonu“ i 15.000 KM U.D. „BOMS-expo“ d.o.o. Gračanica, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO 2023“ Gračanica.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na tekst prednacrta Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u okviru kojeg je dato nekoliko prijedloga i sugestija.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o obavljenim pregovorima Pregovaračkih timova u vezi Kolektivnih ugovora za djelatnost zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je Školskom odboru Javne ustanove Druga osnovna škola Živinice dala prethodnu saglasnost za davanje na korištenje, bez naknade, prostora-krova JU Druga OŠ Živinice, radi ugradnje solarnih panela, od strane Grada Živinice u saradnji sa „Fond otvoreno društvo BiH“ Sarajevo.

Kako je to i dogovoreno na sastanku premijera sa predstavnicima „Karton revolucije“, Vlada je danas imenovala Radnu grupu za razmatranje inicijative za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom. Uz članove resornih ministarstava, član ovog tijela je i Adi Selman u ime Građanskog pokreta „Buđenje“.

Također, Vlada je imenovala i Projektni tim Vlade Tuzlanskog kantona u svrhu pripreme prijedloga projekata u okviru Programa „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“. Zadatak ovog tima je da u okviru Programa SDG2BiH sudjeluje na svim ciklusima obuka koje će biti organizirane te da učestvuju u pripremi prijedloga tri projekta koji će biti kandidirani ispred Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih prihoda Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći za 2022. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnosti Općinskom sudu u Kalesiji za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu privrede za prijem državnog službenika, sekretara, u radni odnos na neodređeno vrijeme, putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe, te Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za prijem jednog državnog službenika, Višeg stručnog saradnika za lektorisanje i informisanje i jednog namještenika, višeg referenta – vozača na neodređeno vrijeme, putem javnog konkursa i javnog oglasa.

Također, Vlada je dala saglasnosti za povećanje naknade za rad u određenim komisijama i radnim tijelima.

Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Premijera Tuzlanskog kantona.

Osim navedenog Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli sa obrazloženjem i prijedlogom teksta ponovnog Javnog oglasa