Dodatna sredstva za realizaciju ekoloških projekata u TK

- in Izdvojeno, Kanton, Vijesti
392

Radi usklađivanja sa Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2023. godinu, te kvalitetnijeg iskorištenja planiranih namjenskih sredstava, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2023. godinu. Ovim izmjenama osigurano je ukupno 7.139.000 KM. Od ovog iznosa 3.020.000 KM odnosi se na kapitalne transfere gradovima, općinama, javnim i privatnim preduzećima, neprofitnim organizacijama i pojedincima za sufinansiranje realizacije projekata i mjera energijske efikasnosti. Za tekuće transfere predviđeno je ukupno 793.000 KM. Posmatrajući u odnosu na prethodni Program, izmjenama i dopunama osigurano je dodatnih 230.000 KM za projekte po Akcionom planu energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i za uličnu energijski efikasnu rasvjetu u gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu.

Ostale odluke

Vlada je usvojila i Kvartalni Izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskog utroška sredstava doznačenih iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period april – juni 2023. godine. Za konsolidaciju Bolnice u Gračanici odobreno je ukupno 4 miliona KM, od čega, između ostalog, u drugom kvartalu ove godine nabavljen digitalni mamografski sistem sa tomosintezom, vrijednosti 336.620,82 KM. Ugrađen je i pušten u rad električni osobni lift nosivosti 1.600 kg, vrijednosti 83.005,65 KM, te su pokrenuti postupci javnih nabavki roba i usluga čime će se znatno unaprijediti nivo pružanja usluga ove javne zdravstvene ustanove.
Vlada je danas privrednom društvu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo dodijelila koncesiju za korištenje vode iz hidroakumulacije „Sniježnica“, općina Teočak, na period od 20 godina, računajući od dana stupanja na snagu novog ugovora o koncesiji. Također, privrednom društvu „TUZLA-KVARC“ d.o.o. Tuzla, dodijeljena je koncesija za zahvatanje vode iz vodotoka Joševica, grad Tuzla, na period od petnaest godina, računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.
Danas donesenom odlukom, Vlada je utvrdila da će novčana pomoć osobama sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju iznositi 71 KM, a uspostavu ovog prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad. Ovom odlukom iznos je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni period do donošenja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ za 2023. godinu. Ovim programom predviđena je raspodjela ukupno 40.000 KM, od čega je 16.000 KM planirano za plaćanje advokatskih i drugih pravnih usluga i troškova eventualnih sudskih sporova za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom, kao i za troškove izrade revizorskih izvještaja za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom koja zbog blokiranih bankovnih računa nemaju mogućnost da izmiruju ove račune. Za sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla planirano je 20.000 KM, dok je za eventualno pokretanje stečaja privrednih drustava u vlasništvu Vlade TK planirano 4.000,00 KM.
U skladu sa ranije donesenim Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, danas je Vlada odobrila 3.670 KM JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla, na ime izrade projektne dokumentacije za priključak škole na toplinsku podstanicu, 7.020 KM JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, na ime rekonstrukcije dijela krova, 10.000 KM za nabavku opreme u Uredu premijera TK, kao i 6.000 KM za nabavku opreme u Uredu za zakonodavstvo TK.
Kao i svake godine, Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji.
Također, Vlada je odobrila prijenos vlasništva nad putničkim motornim vozilom marke Volkswagen, tip Polo, sa Ureda premijera Tuzlanskog kantona na JP Radio televizija Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala i saglasnost na više pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda školama na području Tuzlanskog kantona.
JU Univerzitet u Tuzli Vlada je danas dala saglasnosti za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: viši stručni saradnik za radne odnose i portir, za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja, sa zasnivanjem radnog odnosa za pozicije nastavnike u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Hidrogeologija“ i „Teorija umjetnosti“, kao i za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za nastavnika u sva naučno-nastavna zvanje za nastavni predmet „Fizijatrija i rehabilitacija“.
Također, data je saglasnost i Javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla za prijem jednog radnika, referenta za prodaju ulaznica, u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem tri radnika, glumca II kategorije u radni odnos na određeno vrijeme na period do 3 godine.
U cilju usklađivanja sa stvarnim potrebama ratnih vojnih invalida za određenim ortotsko-protetskim i drugim pomagalima, endoprotezama, stomatološko-protetskim i ortodonskim pomagalima i sanitarnim spravama na koja ratni vojni invalidi imaju pravo u medicinski indiciranom slučaju, Vlada je danas utvrdila prijedlog izmijenila i dopunila Odluku o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Prijedlog Odluke bit će upućen Skupštini TK na dalje postupanje.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva TK o prijedlozima za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH. Naime, Federalno ministarstvo zdravstva pokreće postupak izrade novih sistemskih zakona iz područja zdravstva i to: Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno njihovih izmjena i dopuna i zatražilo je da se dostave, sa zdravstvenim ustanovama i zavodima zdravstvenog osiguranja usaglašeni prijedlozi, sugestije i mišljenja na ova dva zakona.