Podrška sportu sa nivoa Tuzlanskog kantona 700.000 KM

- in Kanton, Vijesti
251

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023.godinu, u ukupnom iznosu od 700.000 KM. U postupku raspodjele sredstava po Javnom pozivu, utvrđeno je da je ukupno pristiglo 231 prijava sa 237 kandidovanih programa/projekata. Od ovog broja njih 95 je ispunilo uslove Javnog poziva za sufinansiranje predloženih programa/projekata, dok su 142 prijave odbačene jer su nepotpune ili neosnovane, od kojih njih 9 nije ispunilo uslove za sufinasiranje programa/projekata jer nisu opravdali ranije dodijeljena sredstva od Ministarstva. U skladu sa apliciranim projektima, ovim programom vrhunski sport je podržan sa ukupno 41.520 KM, kvalitetni sa 373.140 KM, omladinske uzrasne kategorije sa 88.140 KM, sport za osobe sa invaliditetom 32.600 KM, sport za sve u okviru kojeg su sportska rekreacija, sportski odgoj i obrazovanje i Male olimpijske igre sa 21.000 KM, sportske manifestacije sa 48.200 KM, djelatnost granskih saveza sa 7.000 KM, te pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta sa 120.000 KM.

Ostale odluke

Zbog preciznijeg uređivanja načina realizacije sredstava planiranih za nauku u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, Vlada je danas utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu.
Kako bi se osigurala dodatna sredstva, potrebna za fizičku i tehničku zaštitu u školama u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu. Ovom odlukom osigurana su sredstva za ovu vrstu usluga do kraja 2023. godine.
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o provedenim aktivnostima na realizaciji odobrenih novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Kako se u Informaciji navodi iz sredstava koja je iz Budžeta Tuzlanskog kantona osigurala Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa objavljenim javnim pozivom i projektima koji su pristigli iz gradova i općina, planirana je realizacija projekata na lokalnoj putnoj mreži ukupne vrijednosti 2.370.980,55 KM. S timu vezi Vlada je danas donijela Odluku kojom su odobreni projekti sanacije. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona će sklopiti sporazume o saradnji sa nadležnim gradovima i općinama kao upraviteljima cesta, te će, u skladu sa potpisanim sporazumom o saradnji, izabrati najpovoljnije ponuđače za izvođenje radova sanacije cesta, nadzirati izvođenje radova i pratiti implementaciju finansijskih sredstava.
Danas je Vlada dala saglasnost na Operativni program radova zimskog održavanja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u zimskom periodu od 15. novembra 2023. do 15. marta 2024. godine.
Također, Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 18.799,31,00 KM Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar. Radi se o dodatnom iznosu sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100,00 KM za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Naime, u odnosu na broj penzionera koji je naveden u Sporazumu koji je potpisan sa FZ PIO/MIO, a koji je iznosio 37.170, broj penzionera je povećan za 206 penzionera od koji neki primaju srazmjerne, odnosno djeljive penzije te je kako bi i oni ostvarili pravo na jednokratnu pomoć, Vlada je osigurala dodatna sredstva za ovu namjenu.
Danas donesenom odlukom Vlada je utvrdila kategorije sportskih rezultata i uslove za dodjelu nagrade, priznanja i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona, te definira postupak, način dodjeljivanja i iznos nagrada i stipendija za ostvarene sportske rezultate, sa ciljem da poticajno i selektivno utiču na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona. Za ovu namjenu Budžetom je planirano 110.000 KM, a Odlukom je predviđeno da će eventualno nedostajuća finansijska sredstva, u slučaju osvajanja medalja za dodjelu nagrada, biti osigurana unutrašnjom preraspodjelom ili će se doznačiti iz sredstava tekuće rezerve, što podrazumijeva da će sportista koji bude napravio vrhunski rezultat, u svakom slučaju ostvariti i pravo na priznanje i stipendiju.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti iz Informacije o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona, u kojoj se navodi da je od svih institucija Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak dobilo odgovor da nije vođen disciplinski postupak niti je bilo prijave mobinga od strane zaposlenih.
Vlada je danas odobrila 3.000 Medžlisu Islamske zajednice Gradačac za refundaciju troškova održavanja vjersko – kulturne manifestacije Dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu, koja je održana 25.08.2023.godine u Gradačcu. Također, u skladu sa u vezi sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, odobreno je i 5.000 KM Udruženju građana Naučno društvo pravnika sa sjedištem u Tuzli za finansiranje troškova manifestacije Međunarodne naučne konferencije „Država i Pravo – Izazovi i Perspektive“, te 2.000 KM Udruženju građana Ekološki savez eko zeleni Tuzlanskog kantona za sufinansiranje troškova manifestacije „Promocija kulture naroda majevičkog kraja – od kulturnog dobra do kulturne baštine. Također, u skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, Vlada je JU OŠ „Vražići“ Čelić, odobrila 2.700 KM na ime rekonstrukcije grijanja. Uz navedeno, Vlada je odobrila i 10.000 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, na ime izdavanja specijalnog zvučnog časopisa „Krug“ i za redovno funkcionisanje Saveza.
Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK na nacrt Federalnog zakona o jakim alkoholnim pićima, u kojem se konstatuje da Ministarstvo nema primjedbi na dostavljeni Nacrt, te smatra da će sa njegovim donošenjem osigurati zakonodavno-pravni okvir za oblast jakih alkoholnih pića.
Također, Vlada je danas utvrdila da je Grad Gradačac izvršio povrat dijela neutrošenih sredstava u visini od 2.250 KM koja su odobrena rješenjima o dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje. Navedena sredstva su vraćena na transakcijski račun Budžeta Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas stavila van snage svoju ranije donesenu odluku, te novom Odlukom dala ovlaštenje ministrici pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Marošević Nataši, da sa Gradom Lukavac, nakon pribavljanja mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva, u ime Tuzlanskog kantona potpiše ugovor o kupoprodaji nekretnine – zemljišta površine 3.115 m2 po cijeni od 249.200,00 KM. Odlukom je definisano da će sve druge radnje i aktivnosti u cilju kupovine predmetne nekretnine i izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu preduzet Općinski sud u Lukavcu, shodno Protokolu o načinu regulisanja obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Općinskog suda u Lukavcu i Grada Lukavac, a u cilju izgradnje nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Lukavcu.
Vlada je danas usvojila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti konstatovanih u izvještaju o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.
Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Banovićima za prijem državnog službenika, šefa Zemljišnoknjižnog odjeljenja, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Vlada je danas imenovala radnu grupu sa zadatkom da sačini izmjene i dopune postojećeg Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona ili predloži novi tekst Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona.
Također, Vlada je dala saglasnosti na pravilnike o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda škola sa područja Tuzlanskog kantona.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala upravne odbore Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Također, Vlada je dala saglasnost za imenovanje Avdić Seada, dipl. ing. geologije iz Banovića za direktora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, na period od 4 godine. Osim navedenog vlada je donijela više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.