Marketing

Zado­voljstvo i čast će nam biti sa vama sarađi­vati i biti medi­jski part­ner vašeg poslovnog kon­ti­nu­iteta i uspjeha. Stu­dio D vam može ponu­diti pro­mo­ciju u pro­gramu koji je višestruko nagrađi­van i po slušanosti visoko rangiran.

Odabirom odgo­vara­jućeg paketa, birate efek­tivno oglaša­vanje, kreiranje kvalitetnog audio iden­titeta, kreativne radi­jske spo­tove, zan­imljive promo repor­taže i PUB­LICITET koji će doprini­jeti unapređenju vašeg poslovanja. Mi ćemo sa zado­voljstvom, za vas obav­iti pro­mo­ciju koja će zasig­urno unapri­jediti vaše poslovanje.

 

O radiju Stu­dio D?

Stu­dio D je u zoni svog servisa trenutno jedna od najs­lušani­jih radio stan­ica na području Tuzlan­skog kan­tona. Istraži­vanje slušanosti radio stan­ica u FBiH (Mareco Index Bosnia, okto­bar 2012) ran­gira radio Stu­dio D kao 11. radio stan­icu po slušanosti u konkuren­ciji preko 145 radio stan­ica.

 

Zašto Stu­dio D?

Naš pro­gram je od samog početka neo­visan, poli­tički neo­predi­jel­jen, zaba­van, dinamičan i u trendu a naš mar­ket­ing je usm­jeren ka pružanju usluga učinkovi­tog i ispla­tivog oglaša­vanja.Naš slo­gan “jer ste vi na prvom mjestu”gov­ori da nam je Slušatelj na prvom mjestu što je garant da će Vaša poruka dopri­jeti do njega. Mi vam néćemo pro­dati reklamu, nego pažnju 18god­ina brižno čuvanih i paženih cca 250.000 slušalaca. Po ispi­ti­vanju slušanosti od strane MIB-a, Stu­dio D je od 2000 godine u kon­ti­nu­itetu među 10 najs­lušani­jih u BiH. Stu­dio D je posti­gaovisoko učešće u slušanosti što ga svrstava u top tri radio stan­ice na području općina: Sre­brenik, Banovići, Živinice, Lukavac, Tuzla, Gračan­ica i Doboj Istok. Sig­nal pokriva još i općine Kale­sija, Kladanj, Gradačac i dijelove Brčko dis­trikta. Ovo nas među 145 stan­ica u BiH,svrstava u veoma ispla­tiv oglaši­vački servis u odnosu na druge radio stan­ice. Cijena oglasnog pros­tora je pri­lagođena tržišnim tokovima i najpo­voljnija je opcija uz bal­an­siran omjer uloženo/dobiveno!

 

Ko nas sluša ?

Naš pros­ječan slušatelj ima 25 – 45 god­ina, orjen­ti­ran prema pop­u­larnom etno trendu, zaposlen je, ima pri­manja oko pros­jeka, u braku je i ima jedno ili dvoje djece. Voli da putuje i lje­tuje. Prati bren­dove. Kupuje u akci­jskim pro­da­jama. Vozač je i planira kupiti noviji auto­mo­bil u naredne dvije godine. Ima vlastiti raču­nar, koristi inter­net i intere­suje ga tehnika. Planira ren­ovi­rati kuću/stan.

 

Dugoročno oglašavanje

Provođenje dugoročnog mar­ket­inškog plana može biti odluču­jući potez za unapređenje Vašeg poslo­vanja. Dugoročni paketi oglaša­vanja Vam donose i do pros­jeku 70% popusta. U sklopu dugoročnih paketa podrazu­mi­je­vaju se iGRATIS prazničné čestitke za državne i vjer­ske praznike, oglasi i obav­ještenja kao i uopšteno praćene aktivnosti kli­jenta kroz promo izv­ješ­ta­vanja i priloge, radio repor­taže, PR tekstove…

 

Produkcija radijskih spotova

Raspo­lažemo sa znan­jem i tehnikom pomoću kojih izrađu­jemo spo­tove vrhunske kvalitete i odličnog zvuka. Iz naše radion­ice izlaze spo­tovi koji se vrte svugdje! Naš mar­ket­ing tim će za vas pro­duci­rati spot po sis­temu “od ideje do real­izacije”.

 

Posluštajte kako to zvuči.

Naši kontakti su:
marketing@studiod.ba
+387 35 644 913
+387 63 391 721