Pokrivenost

Stu­dio D svo­jim sig­nalom pokriva područje TK, sjev­erne dijelove RS te dijelove Brčko dis­trikta. Na ovom području živi cca 800.000 stanovnika, poten­ci­jal­nih slušalaca našeg pro­grama. Na osnovu udjela u slušanosti dnevni tiraž radija je preko250.000 slušalaca — poten­ci­jal­nih konzu­me­nata, najviše iz starosne struk­ture od20 – 59 godina.
zona pokrivenosti2
Ove ref­er­ence imaju snagu da pojačaju efekat Vašeg oglaša­vanja i postignu odličan pub­licitet. Kvalitet­nom uslu­gom oglaša­vanja Stu­dio D servisira širok spek­tar pre­duzeća, među kojima su izvučni bren­dovi i tržišni lid­eri iz BiH i regiona, među­nar­o­dne i nevla­dine kao i javne orga­ni­zacije i insti­tu­cije. Pro­gram se emi­tira na fm telas­noj mreži: frekven­cije 99,40 i 97,40 MHz; kao i putem inter­neta (www​.stu​diod​.ba), gdje smo takod­jer među najs­lušani­jim radio stani­cama iz BiH (radiostan​ica​.com).